INICJUJEMY DEBATĘ

NAD STRATEGICZNYMI WYZWANIAMI DLA POLSKI I EUROPY

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJWAŻNIEJSZYMI DECYDENTAMI

I SZEROKIM GRONEM INTERESARIUSZY

TWORZYMY REKOMENDACJE

KTÓRE WPŁYWAJĄ NA POLITYKI PUBLICZNE

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY

PROGRAM STYPENDIALNY INSTYTUTU KOŚCIUSZKI „THE KOSCIUSZKO INSTITUTE CYBERSEC FELLOWSHIP PROGRAMME”

Prestiżowy program stypendialny skierowany dla doktorów i studentów studiów doktoranckich, którego absolwentami zostaną rocznie tylko 4 osoby w Polsce

Czytaj więcej

CYBERSEC HUB

Projekt zmierzający do ustanowienia sieci komplementarnych inicjatyw wspierających rozwój sektora cyber w stolicy Małopolski.

Czytaj więcej

Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL

Cykliczne wydarzenie o charakterze public policy conference, poświęcone strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa Polski.

Czytaj więcej

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC

Pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Europie cykliczne wydarzenie o charakterze public policy conference, poświęcone strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej

OBSZARY PROGRAMOWE

 • op_cyberbezpieczenstwoNowopowstały obszar jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia świadomości opinii publicznej i decydentów na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą informatyzacja w erze globalizacji. W jego ramach Instytut popularyzuje problematykę bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, dokonując jednocześnie kompleksowej analizy możliwych zagrożeń, stanu zabezpieczenia poszczególnych państw oraz możliwości współpracy dla wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa. Oprócz bieżących wydarzeń analizie poddawane są długotrwałe procesy zachodzące na arenie międzynarodowej oraz wyzwania, jak np. efektywna ochrona infrastruktury krytycznej, zapewnienie warunków do rozwoju współpracy publiczno-prywatnej, konieczność dostosowania programów nauczania do bieżących potrzeb związanych z obronnością kraju, które w długoterminowej perspektywie mają realne przełożenie na stan bezpieczeństwa podmiotów międzynarodowych. W ramach obszaru Instytut wielokrotnie współpracował ekspercko z instytucjami publicznymi partycypując w tworzeniu dokumentów strategicznych i raportów.

  Nasze działania projektowe wspierane były przez polski instytucje publiczne, polskie i zagraniczne podmioty prywatne i organizacje międzynarodowe, w tym NATO, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuraturę Krajową i Najwyższą Izbę Kontroli.

  WIĘCEJ

 • op_bezpieczenstwoProblematyka badawcza obszaru dotyczy analizy aspektów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze krajowym, międzynarodowym i globalnym. Obszar skupia się na dogłębnej analizie bieżących zagadnień zachodzących na krajowej i międzynarodowej scenie politycznej, w tym niestabilności na wschodniej granicy UE, zagrożeń terrorystycznych, konfliktów zbrojnych i ich wypływu na bezpieczeństwo globalne, regionalne i narodowe.

  WIĘCEJ

 • op_klimatProblematyka badawcza obszaru dotyczy wyzwań energetycznych i klimatycznych stojących przed Polską, Unią Europejską i światem. Analizie poddawane są bieżące inicjatywy na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, np. Unia Energetyczna, Pakiet Klimatyczny, a także stan bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw i obszarów. Instytut przygotowuje rekomendacje i analizy pomocne dla tworzenia solidarnej europejskiej polityki energetycznej, z uwzględnieniem perspektywy interesu narodowego naszego kraju. Zakres tematyki obszaru badawczego obejmuje aspekt bezpieczeństwa (możliwego do zagwarantowania przez szereg rozwiązań służących dywersyfikacji dostaw energii), ekonomii (możliwe inwestycje energetyczne) i ekologii (ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych przez UE i konsekwencje z tym związane). Instytut aktywnie włączał się także w proces tworzenia i implementacji strategii energetycznej stanowiącej jedną z najważniejszych kwestii leżących u podstaw interesów naszego państwa, która powinna obejmować zmiany ogólnosystemowe, służące modernizacji, zwiększeniu efektywności i bezpieczeństwa energetycznej Polski.

  WIĘCEJ

 • op_gospodarkaProblematyka badawcza obszaru koncentruje się na zagadnieniach rozwoju gospodarczego i finansów publicznych zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Analizowane są także procesy ekonomiczne zachodzące w skali globalnej w tym skutki kryzysu finansowego i gospodarczego.

  Analizie poddawane są kwestie związane bezpośrednio z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i innych organizacjach regionalnych, a także te zachodzące niezależnie. Przedmiotem analiz są między innymi możliwe scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce na drodze do przyjęcia wspólnej waluty, wypełnianie kryteriów konwergencji, scenariusze zacieśnienia fiskalnego, ryzyka dla gospodarki polskiej na drodze euro z uwzględnieniem ryzyk po wejściu do ERM2, czyli przedsionka strefy euro. Formułowane są także analizy dotyczące polityk sektorowych związanych ze wspólnymi politykami UE, takich jak polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna, polityka przemysłowa, transport. Badania Instytutu skupiają się ponadto na restrukturyzacji finansowo-ekonomicznej strategicznych sektorów gospodarki, reformie systemu podatkowego, działalności samorządów, usuwaniu barier rozwoju gospodarczego oraz barier prawno-instytucjonalnych dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw.

  WIĘCEJ

 • op_s-miedzynarodoweProblematyka badawcza obszaru dotyczy stosunków bilateralnych i multilateralnych zarówno Polski jak i innych krajów, a także wyzwań związanych z procesem globalizacji i długoterminowymi trendami wpływającymi na kierunki rozwoju współczesnego świata. Analizowany jest aktualny rozkład sił politycznych na arenie międzynarodowej, a zatem potencjał mocarstw i państw współczesnego świata w drugiej dekadzie XXI wieku. W ramach obszaru znajduje się szereg zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych i z ich pogranicza, takich jak proces rozszerzenia Unii Europejskiej i Europejska Polityka Sąsiedztwa, a także procesy demokratyzacji krajów skupionych w strukturach NATO i UE na obszar byłego ZSRR.

  WIĘCEJ

 • op_instytucjeProblematyka badawcza obszaru dotyczy systemów instytucjonalno – prawnych Polski i Unii Europejskiej oraz ich współzależności, których istotnym aspektem jest konieczność dostosowania polskiego systemu decyzyjnego i koordynacji polityki europejskiej. Osobnym zagadnieniem jest analiza praktyki stosowania wprowadzonych traktatem lizboński zmian w zakresie nowych kompetencji instytucji UE, sposobu podejmowania decyzji i nowych stanowisk unijnych. Analizowane jest także zagadnienie dalszego rozwoju UE oraz realne przesłanki i interesy determinujące europejską politykę poszczególnych państw członkowskich. Badania i ekspertyzy prowadzą do ukazania rzeczywistych korzyści i konsekwencji związanych z integracją europejską na płaszczyźnie politycznej, społecznej i gospodarczej oraz sformułowania rekomendacji w oparciu o realistyczne podejście do celów polskiej polityki europejskiej. Instytut zajmuje się także monitoringiem i oceną działalności polskich przedstawicieli w UE.

  WIĘCEJ

 • op_panstwo-prawaProjekty realizowane w ramach tego obszaru programowego mają na celu monitorowanie przepisów prawa polskiego i unijnego, analizowanie i udostępnianie społeczeństwu obiektywnych danych i informacji w zakresie działalności szeroko pojętej władzy publicznej. Takie działania przyczynić się mogą do trwałych, pozytywnych zmian i rozwoju społecznych umiejętności do właściwego oceniania, weryfikowania i kontrolowania władzy, a także zapewnić zwiększenie transparentności i etyki w życiu publicznym i społeczno – gospodarczym. Inicjatywy i kampanie podejmowane w ramach obszaru mają na celu podniesienie standardów demokracji i pomoc polskiemu społeczeństwu w przejściu do fazy w pełni obywatelskiej, a zatem aktywnej i zdolnej do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy publicznej.

  Najistotniejszym aspektem badań jest zjawisko korupcji w Polsce, które nadal występuje tak w życiu publicznym, jak i biznesie, dlatego wymaga nowych i bardziej zaawansowanych działań antykorupcyjnych. By skutecznie walczyć z tą patologią proponujemy bardziej innowacyjne i zaawansowane mechanizmy antykorupcyjne, takie jak praktyczne kodeksy etyczne, szkolenia i audyty.

  W ramach obszaru realizowane są także projekty mające przekazać najlepsze praktyki demokratycznego państwa prawa naszym partnerom na Wschodzie, a także wesprzeć rozwój polskiej dyplomacji społecznej.

  WIĘCEJ

Aktualności

14 Mar
BRIEF INSTYTUTU KOŚCIUSZKI: „SUCCESSFULLY CREATING & LEADING A LARGE NATIONAL CYBERSECURITY PROGRAMME”

Dynamika zmian zachodzących w przestrzeni cyfrowej niesie za sobą szereg zagrożeń stanowiących wyzwanie dla wysoko rozwiniętych państw i społeczeństw. Strategiczne, długofalowe polityki publiczne powinny dążyć do zagwarantowania cyberbezpieczeństwa kluczowych procesów społecznych i politycznych. Jednak stworzenie narodowych programów w tym obszarze wymaga odpowiedzialnego przywództwa, jasno sprecyzowanej wizji, przemyślanych inwestycji, a także skutecznego planu, który umożliwi wdrożenie […]

03 Mar
Brief Instytutu Kościuszki: „Dozwolony haking w działaniach służb ochrony prawa”

Instytut Kościuszki prezentuje najnowszy brief programowy, pt. „Dozwolony haking w działaniach służb ochrony prawa” autorstwa dra Pawła Opitka, eksperta Instytutu Kościuszki, prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze, członka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego oraz zespołu „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji. Publikacja przedstawia wyzwania w zakresie funkcjonowania krajowych organów ochrony prawnej w kontekście […]

28 Lut
UE rozpoczyna badania i konsultacje nad potrzebą uregulowania robotyki i sfery sztucznej inteligencji. Sprawę komentuje nasz ekspert

„Unia Europejska ureguluje robotykę i sztuczną inteligencję” – pod takim tytułem ukazał się najnowszy wpis dra Łukasza Olejnika, eksperta Instytutu Kościuszki na prowadzonym przez niego blogu Prywatnik.pl. W swoim artykule, autor dokonuje analizy raportu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego nowych regulacji w tym obszarze. Pełna wersja materiału dostępna jest tutaj: https://prywatnik.pl/2017/02/28/unia-europejska-ureguluje-robotyke-i-sztuczna-inteligencje/ Zachęcamy do lektury! * Dr Olejnik […]

27 Lut
DZIEŃ WYNALAZKÓW 2017: TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

Warto 3 marca zjawić się w sali konferencyjnej „Kotłownia”, by zapoznać się z najciekawszymi, pochodzącymi z całego kraju wynalazkami z obszaru bezpieczeństwa i zdrowia. Będzie można także poznać ich twórców oraz dowiedzieć się, jakie są najskuteczniejsze sposoby wprowadzania swojego innowacyjnego pomysłu na rynek. Takie możliwości zapewni udział w tegorocznym Dniu Wynalazków, organizowanym przez INTECH PK. […]

DOŁĄCZ DO NAS

Instytut prowadzi cykliczne rekrutacje na staż. Oferujemy także możliwość odbycia u nas praktyk studenckich.

Jeśli chcesz dołączyć do Zespołu, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami stażowymi w zakładce Aktualności.

Nie znalazłeś informacji o naborze? Skontaktuj się z nami na [email protected] – Twoje zgłoszenie zostanie uwzględnione w kolejnej rekrutacji.

W SKRÓCIE

Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej to niezależny, pozarządowy instytut naukowo-badawczy o charakterze non-profit, założony w 2000 r.

Instytut realizuje ogólnopolskie i europejskie projekty naukowe, opracowuje ekspertyzy i rekomendacje programowe, organizuje konferencje oraz publikuje raporty, których odbiorcami są instytucje unijne, rządowe i samorządowe, polscy i europejscy politycy i decydenci, a także media, przedsiębiorcy oraz pasjonaci niezależnej myśli i otwartej debaty.

GALERIE

Zapisz się na nasz newsletter

Your subscribe request has been sent!
zapisz się