ZESPÓŁ

ZARZĄD

Izabela Albrycht
Prezes Zarządu

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r., od 2014 r. także przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od 2016 r. przewodnicząca Rady Do Spraw Cyfryzacji II kadencji. Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Od stycznia 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”).

Kontakt:
e-mail: izabela.albrycht_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24

 


Jarosław Kożuch
Wiceprezes Zarządu

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Ukrainoznawstwa, absolwent Ukrainistyki na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Specjalista w zakresie badań nad kulturą ukraińską XX wieku. Obserwator w ukraińskich wyborach prezydenckich w 2004 r. podczas Pomarańczowej Rewolucji. Koordynator wielu projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami eksperckimi na Ukrainie.

Kontakt:
e-mail: jaroslaw.kozuch_at_ik.org.pl

 


Tamara Garlej
Członek Zarządu


 

ZESPÓŁ

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

Dr Joanna Świątkowska
Dyrektor Programowy CYBERSEC

Dyrektor Programowy Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki. Jest członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonującego w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, jest autorką licznych publikacji, raportów, analiz i komentarzy eksperckich z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Inicjowała, realizowała i uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach oraz projektach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Między innymi brała udział w dwóch rundach Chińsko-Europejskiego Dialogu na rzecz Cyberbezpieczeństwa oraz partycypowała w pracach nad Doktryną Cyberbezpieczeństwa RP. W 2016 roku była uczestnikiem programu „International Visitor Leadership Program” poświęconego cyberbezpieczeństwu organizowanego przez Departament Stanu USA.

Odpowiada za współpracę merytoryczną, inicjuje i nadzoruje działania w ramach poszczególnych obszarów programowych.

Kontakt:
e-mail: joanna.swiatkowska_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24

 


 

Magdalena Bujak
Senior Project Manager

Absolwentka Europeistyki I i II stopnia ze specjalizacją polityczno-społeczną i Bezpieczeństwa narodowego I i II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania: bezpieczeństwo energetyczne Europy i polityka energetyczna UE, inwestycje zagraniczne z udziałem surowców naturalnych Afryki, muzyka gitarowa.

Odpowiada za koordynację działań merytorycznych w ramach poszczególnych obszarów programowych, zajmuje się pozyskiwaniem funduszy ze źródeł publicznych. Koordynuje współpracę z ekspertami Instytutu i odpowiada za rekrutację na staże.

Kontakt:
e-mail: magdalena.bujak_at_ik.org.pl
tel: +48.12.200.23.69

 


 

Aneta Urban
Senior Project Coordinator

Absolwentka amerykanistyki I stopnia a także studentka politologii II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Zainteresowania: reklama i marketing, wykorzystanie nowych mediów w marketingu politycznym w Stanach Zjednoczonych, fotografia oraz szeroko pojęte sztuki wizualne.

Odpowiada za współpracę partnerską z instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz koordynuje realizację koncepcji kreatywnych projektów Instytutu.

Kontakt:
e-mail: aneta.urban_at_ik.org.pl
tel.: +48.12.200.23.66

 


 

Dominik Skokowski
Dyrektor ds. współpracy z partnerami

Koordynował wybrane projekty IK w ramach obszaru Energia i Klimat, w tym między innymi polską premierę fiilmu FrackNation oraz współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt “O GAZIE ŁUPKOWYM PO CZESKU. Czyli polsko-czeska kampania informacyjna na temat břidlicového plynu”.
Zainteresowania: bezpieczeństwo energetyczne, rynki energii, inżynieria naftowa i gazownicza, makro i mikroekonomiczne zagadnienia związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Prywatnie: rysunek, śpiew, bieganie.

Odpowiada za kontakty z kluczowymi podmiotami komercyjnymi.

Kontakt:
e-mail: dominik.skokowski_at_ik.org.pl
tel: +48.12.200.23.48

 


 

Rafał Pieprzyk
Koordynator ds. współpracy

Absolwent Instytutu Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stosunków Międzynarodowych na University of the West of England (Wielka Brytania) oraz stypendysta International Visitor Leadership  Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Ukończył studia podyplomowe na UEK: „Handel i zarządzanie sprzedażą”. Przez wiele lat współpracował z Instytutem Studiów Strategicznych Fundacji MCRD, koordynując projekty z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej. Pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, odpowiadając za współpracę międzynarodową i partnerską województwa. Następnie związał się z sektorem prywatnym, gdzie przez wiele lat pracował w firmach działających na rynkach międzynarodowych. Aktualnie jest prezesem Stowarzyszenia Alumni, skupiających stypendystów programów Departamentu Stanu USA w Polsce. Koordynuje współpracę z podmiotami komercyjnymi.

Kontakt:
e-mail: rafal.pieprzyk_at_ik.org.pl
tel.: +48.601.268.799, +48.12.200.23.67

 


 

Marta Przywała
Junior Project Manager

Absolwentka filologii francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia magisterskie podwójnego dyplomu między Centre for European Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Sciences Po Strasbourg. Stypendystka rządu francuskiego.
Zainteresowania: międzynarodowa polityka bezpieczeństwa i konflikty na świecie. Prywatnie: teatr, kino, literatura, taniec i francuskie sery.

Odpowiedzialna za realizację projektu CYBERSEC i CYBERSEC PL.

Kontakt:
e-mail: marta.przywala_at_ik.org.pl
tel.: +48.12.200.23.51

 


 

Robert Siudak
CYBERSEC HUB Project Manager

Ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie innowacji oraz inwestycji w sektorze cyberbezpieczeństwa. Redaktor naczelny European Cybersecurity Market oraz koordynator CYBERSEC Startup Days w ramach Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa. Autor licznych publikacji naukowych w tym dwóch monografii, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje badania oraz studia prowadził między innymi na Tel-Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Odpowiada za realizację projektu CYBERSEC HUB.

Kontakt:
e-mail: robert.siudak_at_ik.org.pl

 


 

Ziemowit Jóźwik
Koordynator projektów międzynarodowych

Absolwent ukrainoznawstwa i studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych z języka ukraińskiego, student prawa UJ. Aktualnie odpowiedzialny za projekt „Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance – Sources and Counter Measures”.
Zainteresowania: prawo Unii Europejskiej i problematyka regulacji prawnej działalności lobbingowej.

Odpowiada za realizację projektu CYBERSEC HUB.

Kontakt:
e-mail: ziemowit.jozwik_at_ik.org.pl
tel: +48.12.200.23.73

 


 

Monika Marosek
Koordynator projektu CYBERSEC for YOUTH

Absolwentka Europeistyki I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Polityki społecznej ze specjalnością zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskimi. Obecnie studentka Europeistyki II stopnia ze specjalizacją europejski system prawny.
Zainteresowania: prawo UE oraz literatura polska – szczególnie powieści W. Myśliwskiego.

Kontakt:
e-mail: monika.marosek_at_ik.org.pl

 

 

KIEROWNICTWO BIURA

Edyta Talik
Kierownik Biura

Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną I stopnia oraz kulturoznawstwo II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Zainteresowania: kultura współczesna, film dokumentalny, marketing, Lean Manufacturing, gotowanie.

Kontakt:
e-mail: edyta.talik_at_ik.org.pl
tel: +48.12.632.97.24

 


WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Natalia Płonka
Menadżer ds. PR

Koordynuje działalność PR Instytutu od 2014 roku. Absolwentka kierunku europeistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Kontakt:
e-mail: natalia.plonka_at_ik.org.pl
tel. +48.609.956.907